Všeobecné obchodní podmínky AUTOKEMP KAMENCOVÉ JEZERO 

 

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

a) Provozovatel Zoopark Chomutov, p. o., se sídlem Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, Česká republika, IČO 379719, DIČ CZ 00379719, středisko AUTOKEMP KAMENCOVÉ JEZERO

je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem Pr 627/KSUL (dále jen jako „Autokemp“)

• objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“) Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

•         Rezervace ubytování a dalších služeb v Autokempu Kamencové jezero a potvrzení této rezervace ze strany Autokempu je možné pouze písemně, tj. emailem, osobně či telefonicky na recepci nebo prostřednictvím webovým rezervačním systémem na stránkách www.kamencovejezero.cz.

•         Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Autokemp písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci

•         Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb.

•         V případě, že Autokemp nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., Autokemp nemusí ubytování a služby poskytnout.

•         Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

•         Rezervace na stany a karavany nejsou přijímány

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

•         Cena je uvedena za 1 pokoj/chatku na jednu noc

•         V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 15%.

•         Místní poplatek z pobytu osoba/noc a poplatek za automobil/motocykl není zahrnut v ceně ubytování. Tyto poplatky Host uhradí na recepci Autokempu.

•         Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.

•         V případě platby převodem si ubytovatel vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, se splatností 14 dnů, nejpozději však 7 dní před uskutečněním pobytu.

•         V případě platby prostřednictvím online platební brány WebPay obdrží Host potvrzení o platbě ihned po akceptaci platební transakce.

•         Záloha činí vždy 100% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

•         Zrušení potvrzené rezervace viz. (Storno podmínky) je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem.

•         Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

•         V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Autokemp je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

•         Při ukončení pobytu a odchodu (odjezdu) z ubytovacího zařízení se objednatel prokáže na vrátnici dokladem o zaplacení všech poplatků za poskytnuté služby, který obdrží na recepci Autokempu při odevzdání klíčů (chatky, ubytovna), ubytovací a parkovací karty.

 

STORNO PODMÍNKY

•         Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel).

•         Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

•         Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

•         V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

•         V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

STORNO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZRUŠENÍ REZERVACE UBYTOVÁNÍ ZE STRANY HOSTA

•         Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem.

•         Při zrušení rezervace 14 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

•         Při zrušení rezervace 3 dny a méně před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

•         Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.

•         Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

•         Host má povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů.

•         Host má povinnost vyplnit a podepsat registrační kartu při registraci k ubytování.

•         Host má povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků.

•         Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.

•         Host má právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.

•         Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Autokempem.

•         Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v Autokempu, aby mohla být sjednána náprava.

•         Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Autokemp neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu Autokempu.

•         Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu.

•         Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu.

•         V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v chatkách, pokojích, stanech či karavanech, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může Autokemp penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 2 000 Kč nebo, v nutných případech, volat policii.

•         Po dobu pobytu zodpovídá Host za předaný inventář (seznam je součástí vybavení chatky).

PRÁVA A POVINNOSTI AUTOKEMPU:

•         Autokemp je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Autokempu.

•         V případě, že z provozních důvodů nemůže Autokemp Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Autokemp má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiné chatce/zařízení.

•         Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.

OSTATNÍ:

•         Ve vnitřních prostorách chatek, na pokojích, v prostorách recepce a ve společných prostorách (sociální zařízení, chodby ubytovacích zařízení apod.) je zakázáno kouřit.

•         Autokemp neručí za ztrátu a odcizení osobních věcí všech ubytovaných hostů a denních návštěvníků.

•         Motorová vozidla, popřípadě i kola, mohou projíždět areálem Autokempu pouze po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod. Návštěvníci musí jet nejvýše takovou rychlostí, aby nebyl zviřován prach na nezpevněných cestách, nebylo ohroženo okolí a rušen klid rekreantů. Bezdůvodné pojíždění a používání světelných a zvukových znamení není dovoleno. Rovněž není dovoleno svévolné ponechání motoru v chodu.

•         Rozdělávání ohně v areálu je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.

•         Mytí nádobí je dovoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.

•         Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10-ti let v prostorách Autokempu bez dozoru.

•         Zvířata nejsou povolena bez výjimky.

•         Pokud bude občan užívat v areálu Autokempu vlastní ubytovací zařízení, je povinen k pobytu přihlásit všechny uživatele tohoto zařízení.

•         K ubytování je možno přijímat občany do výše kapacitních možností areálu dle jednotlivých ubytovacích zařízení.

•         Pokud je host přijat k ubytování, vydá provozovatel ubytovanému klíče (chatka, ubytovna) pobytovou kartu a v případě příjezdu vlastním motorovým vozidlem i parkovací kartu.

•         Ztrátu nebo krádež vydaných karet nebo jiných dokladů k pobytu je nutné neprodleně ohlásit na recepci Autokempu.

•         Karta musí být viditelně umístěná. Při odjezdu je host povinen veškeré vydané karty vrátit na recepci Autokempu.

•         V areálu Autokempu jsou vytvořeny podmínky pro připojení vlastních ubytovacích zařízení na zdroj el. energie.

•         Rozvodné sloupky slouží pouze k zapojení drobných el. spotřebičů (rádio, televize, chladnička) do celkového příkonu 1 000 W.

•         Je přísně zakázána jakákoliv manipulace v rozvaděčích či jiné elektroinstalaci. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu budou dány k úhradě uživateli el. přípojky.

•         Uživatel vlastního ubytovacího zařízení, připojený na zdroj el. energie, nesmí připustit připojení dalších odběratelů ze svého zařízení. Ve vlastních zařízeních nesmí být používány z bezpečnostních důvodů el. vařiče, el. topná tělesa, remosky apod.

•         Umísťovat vlastní ubytovací zařízení mimo vyhrazené prostory je zakázáno. Dále je zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací stružky. Po opuštění prostoru musí být místo vyčištěno a uvedeno do původního stavu. V případě poškození místa (např. vyjeté koleje od auta apod.) je uživatel povinen uvést místo do původního stavu.

•         Návštěvy, které mají zaplaceny poplatek za vstup do kempu, se mohou v areálu Kamencového jezera zdržovat nejdéle do 22,00 hod.

•         Návštěvníci příp. kulturního programu, kteří nejsou ubytováni v Autokempu, jsou povinni opustit prostory Autokempu neprodleně po ukončení programu.

•         Při změně ubytovaných osob v ubytovacím zařízení je k ubytování nutný souhlas majitele ubytovacího zařízení.

•         Ubytovaní v Autokempu mají volný vstup do areálu koupaliště Kamencové jezero.

•         Ubytovaní, kteří budou žádat prodloužení pobytu, nemají z provozních důvodů nárok na ubytování ve stejném zařízení.

•         Užívání zařízení a pobyt v Autokempu není povolen osobám, které jsou postiženy infekčními chorobami nebo parazity.

•         Všichni ubytovaní jsou povinni dbát o čistotu a pořádek, šetřit veřejné zařízení a dbát obecně platných bezpečnostních předpisů. Za škody způsobené občanem na majetku provozovatele nebo majetku spoluuživatelů odpovídá občan podle platných právních předpisů.

•         Odpadky všeho druhu je ubytovaný povinen ukládat na vyhrazená místa a do předem určených nádob.

•         V areálu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní občany nadměrným křikem, hlučným zpěvem, zesilováním reprodukčního zařízení, bezdůvodným projížděním motorovými vozidly apod.

•         Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.

•         Při opuštění Autokempu a opětovném vstupu je každý Host povinen prokázat se platnou ubytovacím kartou, u motorového vozidla parkovací kartou, která musí být uložena ve vozidle na viditelném místě.

•         Stížnosti a případné návrhy na zlepšení služeb tohoto zařízení přijímá recepční Autokempu, popřípadě jeho nadřízený.

•         V průběhu pobytu a užívání ostatních zařízení v areálu Kamencového jezera, jsou všichni návštěvníci povinni se řídit provozními řády, dbát příkazů a pokynů bezpečnostní služby a odpovědných pracovníků, kteří zabezpečují provoz tohoto zařízení.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

•         Autokemp shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

•         Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.

•         Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

•         Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.kamencovejezero.cz a zaslána klientovi, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které mu byly zaslány spolu s Rezervací.

•         Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

•         V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

•         Informace o mimosoudním řešení sporů – Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a objednatelem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

•         Tyto podmínky jsou platné od 1.11.2019 a Autokemp si vyhrazuje právo na jejich změnu a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.

 

 

 

V Chomutově 01.01.2020